Odprtje prenovljene ceste in kanalizacijskega omrežja – 2. del

Danes popoldan je župan Občine Kamnik Marjan Šarec skupaj s predsednikom KS Tunjice Matjažem Sedušakom simbolično odprl prenovljeno cesto in kanalizacijsko omrežje v Tunjicah. Dogodka pri Podružnični šoli Tunjice so se udeležili tudi poslanec Državnega zbora Republike Slovenije mag. Matej Tonin in sodelavci službe za izvedbo kohezijskih projektov Občine Kamnik. Poleg predstavnikov izvajalcev del in predstavnikov nadzora pa so novo pridobitev pozdravile še številne krajanke in krajani Krajevne skupnosti Tunjice.

V okviru kohezijskega projekta je Občina Kamnik vzpostavila ustrezen kanalizacijski sistem tudi na območju Tunjic in Tunjiške Mlake. Kanalizacijski sistem je del široke mreže enotnega sistema, ki odpadne komunalne vode kar šestih občin odvaja na nadgrajeno Centralno čistilno napravo v Domžalah. S tem smo močno pripomogli k izboljšanju zdravega življenjskega okolja tako na območju samih Tunjic kot tudi domače in okoliških občin.

Vzpostavljen je sistem za ločeno odvajanje komunalne odpadne vode in ločeno odvajanje padavinske oziroma meteorne vode, pri čemer ne gre zanemariti pozitivnega pomena ponovne uporabe padavinske vode za najrazličnejše namene in hkrati tudi negativnih učinkov iztekanja oziroma odvajanja meteornih in padavinskih voda v kanalizacijsko omrežje. Zaradi razgibanosti terena na tem območju je bila, kljub temu, da se odpadne vode večinoma odvajajo gravitacijsko, izvedena vgradnja 3 črpališč, pomembno pa se je izboljšalo splošno stanje infrastrukture.

Priključevanje gospodinjstev na novozgrajeno omrežje poteka intenzivno že vse od septembra 2016. V okviru investicije je bilo zgrajene 8,5 kilometra kanalizacije in 2 kilometra meteorne kanalizacije. Hkrati se je obnovil vodovod v dolžini 2 kilometra in dogradila kabelska kanalizacija v dolžini 2 kilometra za javno razsvetljavo. K izgradnji telekomunikacijskih vodov sta pristopila Zavod KKS Kamnik in Telekom Slovenije, ki ravno v tem času nadaljuje s prevezavami do objektov in polaganjem optike v cevi, puščene med gradnjo. Sočasno z izgradnjo kanalizacijskega omrežja je bila prenovljena tudi cesta Kamnik–Tunjice. Ob obstoječi cesti se je dogradil pločnik v dolžini 2 kilometra. Vrednost investicije v Tunjicah je znašala dobre 3 milijone evrov.

Zbrane je najprej pozdravil Matjaž Sedušak, nato pa predal besedo tudi županu, ki je med drugim povedal: “… Danes lahko z veseljem in ponosom rečemo, da nam je uspelo veliko delo. Zlasti v sodelovanju z vami, krajankami in krajani. Bili ste precej potrpežljivi, zlasti ob obvozih …”
Nato je kanalizacijsko omrežje in prenovljeno cesto blagoslovil župnik Edi Strouhal, za glasbeno popestritev pa je poskrbel Otroški pevski zbor Škrjančki iz šole Tunjice.


Povzeto po prispevku Občine Kamnik, fotografije Iztok Grilc

About the Author: iztok