24-urna pogrebna dežurna služba


Občina Kamnik je na krajevne skupnosti poslala naslednji dopis, ki ga zaradi informiranja objavljamo v celoti:
Spoštovani,
že nekajkrat smo bili obveščeni, da v zvezi z izvajanjem storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe prihaja do nekaterih nejasnosti in kršenja veljavne zakonodaje, zaradi česar tudi krajevnim skupnostim na območju občine Kamnik posredujemo to obvestilo.

Občina Kamnik je z družbo Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. dne 28.12.2022 sklenila Koncesijsko pogodbo za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe zagotavljanja 24-urne pogrebne dežurne službe in izbirne občinske gospodarske javne službe upravljanja pokopališč na območju občine Kamnik (gre za pokopališča Kamnik,

Mekinje, Nevlje in Podgorje). Na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe je koncesionar, Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. začel izvajati javno službo z dnem 01.01.2023. Občina Kamnik kot koncedent je Komunalnemu podjetju Kamnik kot koncesionarju s koncesijsko pogodbo podelila opravljanje koncesijske dejavnosti za 5 let.
Koncesijsko območje za izvajanje 24-urne pogrebne dežurne službe je celotno območje občine Kamnik. 24-urna pogrebna dežurna služba obsega vsak prevoz od kraja smrti do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oz. drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostorov izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.
V skladu z veljavnimi predpisi je torej koncesionar Komunalno podjetje Kamnik d.o.o. po pooblastilu koncedenta Občine Kamnik edini in izključni izvajalec omenjene javne službe. Ob tem zgolj še dodajamo, da se sicer pogrebna dejavnost (npr. upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba,…) izvaja na trgu in torej ne gre za obvezno gospodarsko javno službo.

About the Author: iztok