• Slider Image
  • Slider Image
  • Slider Image

Tunški glas – december 2017

Leto se končuje in tudi letos so prizadevni krajani pripravili, nato pa tudi raznosili Tunški glas. Glasilo Tunški glas je izšlo v nakladi 450 izvodov in ga brezplačno prejmejo vsa gospodinjstva v KS Tunjice. S klikom na sliko si časopis lahko ogledate na svojem računalniku.
Svoje mnenje o tokratni številki lahko izrazite tudi v anketi (na levi strani te strani :-)).

Pa še to – arhiv starejših številk najdete tukaj.

Read More

Reambulančni kataster


Med brskanjem po digitaliziranem arhivu … človek naleti tudi na izvleček iz Reambulančnega katastra za Kranjsko iz obdobja 1867-1882.  Takrat še Tujnice po nemško Theinitz …

Iz spremnega besedila: V Avstro-Ogrski se je kljub uvedbi stabilnega katastrskega operata še vedno uporabljalo vsaj pet različnih izračunavanj davkov, to pa je prinašalo neenakomernost razdelitve davčnih bremen ne samo v državi, pač pa tudi v posameznih deželah. Zaradi različnih sprememb na področjih ureditve države, prometa, pravnih odnosov do zemlje (prehod iz absolutistične v ustavno ureditev države, izgradnja glavnih železniških povezav, zemljiška odveza), je bilo nujno, da se tudi na področju plačevanja davkov vpeljejo izboljšave, saj katastrski operat ponekod praktično ni bil več uporaben. Zakon o reambulanci zemljiškega katastra nosi datum 24. 5. 1869 in odreja novo izmero zemljišč.
Pri novi izmeri zemljišč so geometri upoštevali nova dognanja na področju svoje stroke (namesto geometrijske mreže zdaj triangulacijska mreža), pri delu pa so si pomagali s celotnim franciscejskim katastrskim operatom, ki jim je služil kot osnova, iz katere so izhajali. Komisije za meritve so bile sestavljene iz inšpektorjev, geometrov in pomožnih uradnikov, k sodelovanju pa so pritegnili predstojnika občine, izvoljenega predstavnika občine in lastnika zemljišča. Po izmeri so izdelali nove indikacijske skice in nove cenilne operate, kadar so se novi podatki toliko razlikovali od starih, da stari niso bili več uporabni, tudi če so jih popravili. To danes označujemo kot reambulančni kataster.
Novi katastrski operat obsega: uvrstitev po razredih, parcelni protokol, seznam izbrisanih parcel, abecedni seznam zemljiških in hišnih posestnikov, seznam hiš, izkaz zemljiške posesti, protokol preračunavanj, cenitvene tabele, cenitveni register in protokol sprememb.

Read More

Sol za posipanje

Občina Kamnik se je odločila, da vsakemu gospodinjstvu občine BREZPLAČNO podari 10 kg soli za posipanje.
Vrečo soli lahko prevzamete na sedežu Komunalnega podjetja Kamnik, d. d. na Cankarjevi cesti 11 (pred vhodom v skladišče). Vreča pripada na eno gospodinjstvo in ne na posameznega člana gospodinjstva. Pri prevzemu vreče je treba pokazati osebni dokument, iz katerega je razvidno vaše prebivališče.

Sol lahko prevzamete do konca zime od ponedeljka do petka med 7. in 15. uro ter v soboto med 9. in 11. uro.

Read More