Predlog V ali NA (Tunjiško Mlako) – odgovor Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU


Vsem, ki ste sodelovali v jezikovni anketi, se za pomoč najlepše zahvaljujemo. V anketi pridobljene rezultate smo hkrati z vprašanjem posredovali na Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Danes smo prejeli podroben odgovor, ki ga objavljamo v celoti.

 

***** ZRC SAZU, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša *****

Ustreznost rabe predloga ob krajevnih oz. naselbinskih imenih določa lokalna raba, kar z drugimi besedami pomeni, da se ravna po navadah domačinov. Raba predloga ob krajevnem imenu je bila že v preteklosti dvojnična, kar je mogoče ugotoviti s pregledom starejših besedil. V besedilih sta uporabljena oba predložna para (na/s in v/iz*):

  • posestniku na Tunjiški Mlaki (Amtsblatt zur Laibacher Zeitung, 1907)
  • pričenši pri hiši št. 19 v Tunjiški Mlaki (Laibacher Zeitung, 1914)

Sodobna knjižna norma se pri tem vprašanju opira na leksikon Slovenska krajevna imena (dalje SKI, izšlo pri CZ 1985), ki je bil narejen na osnovi terenskih raziskav. V uvodu k leksikonu je zapisano, da je

»pri podatku o mestniku in njegovem predlogu izkazana samo ena možnost«, le »kadar informacije o predlogu niso bile enotne (položaj kraja glede na više ali niže ležečo okolico, staro in novo prebivalstvo ipd.), je zapisana raba obeh predlogov (v/na, na/v), njuno zaporedje pa kaže na pogostnejšo rabo enega ali drugega«.

Informatorka SKI za kamniški okoliš, Anda Peterlin, leta 1985 očitno ni evidentirala odstopanj, temveč se je odločila za obliko, ki je bila uveljavljena pri večini krajevnih imen s sestavino mlaka (Mlaka (samostojno ime) ali kot del imena (Čučja Mlaka, Tunjiška Mlaka)), tj. za predlog na. V SKI sicer najdemo obe možnosti, ne glede na to, da je mestniški predlog ob občnoimenski mlaki navadno na in da je večina predložnih imen s predlogom na (Na mlaki v Mozirju, gostilna Na mlaki v Moravčah*), npr.

  • na Mlaki in z Mlake (Mlaka pri Komendi, Mlada pri Radovljici, Mlaka pri Kočevju, Mlaka pri Kranju, Tunjiška Mlaka)
  • v Mlaki in iz Mlake (Čučja Mlaka)

Na SKI se opira tudi Slovenski pravopis 2001, v katerem ime Tunjiška Mlaka sicer ni bilo kodificirano.

Ime Tunjiška Mlaka je bilo v letu 2022 že uslovarjeno med novostmi v rastočem ePravopisu (Tunjiška Mlaka) na portalu Fran, pri čemer je upoštevana sodobna raba, ki kaže na dve možnosti. Te izkazuje tudi vaša (1) anketa, izvedena med lokalnimi prebivalci v novembru 2022 in (2) lokalno časopisje.

(1) Anketa, ki je bila izvedena med lokalnim prebivalstvom (novembra 2022), kaže, da sta tudi danes še vedno prisotna oba predložna para, pri čemer se večina (80 %) odloča za rabo para v/iz, pri čemer pa 20 % ni zanemarljiv delež in ne moremo trditi, da se ta raba ne pojavlja ali da je napačna.
(2) Ob anketnih rezultatih pa je dvojnična raba predložnih parov izkazana tudi v različnih sodobnih pisnih virih:

Še na kratko:
Raba obeh predlogov je pravilna in tudi v rabi se danes pojavljata oba predloga, zato ni nobenega razloga, da bi eno varianto preganjali.
Uredniška politika pa seveda lahko v želji po slogovni enotnosti narekuje izbor le ene variante, najpogosteje gre za tisto, ki je bolj razširjena.

Manca Černivec, Helena Dobrovoljc (december 2022)

About the Author: iztok